Privacy verklaring

De website www.topdrogisterijen.nl (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door w.e.bbz bvba

1. Waarom deze privacyverklaring?
Iedere persoon die de Website bezoekt alsook eenieder die contact met ons opneemt (hierna de “Betrokkene”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Webbz kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Webbz behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Webbz bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Webbz een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.Webbz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. Webbz maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Webbz zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.Bij Webbz maken we gebruik van verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij Webbz doen we beroep op ondernemingen die instaan voor hosting, online marketing doeleinden en communicatie.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:
• Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen;
• Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het tracken van de Betrokkene;
• Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het activeren van niet-essentiële cookies.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Webbz verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Hoeveel en welke persoonsgegevens Webbz over jou verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze dienstverlening. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:
• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
• Contactgegevens (e-mailadres);
• Inhoud (de inhoud die je ons meedeelt via een van onze communicatiekanalen);
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies).
Deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer de Betrokkene ons contacteert of onze website bezoekt.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?
De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening.
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
• Het aanbieden van een efficiënte dienstverlening;
• Gepersonaliseerde marketing. In dat geval heeft de Betrokkene steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.
• Het beantwoorden van informatieaanvragen via ons e-mailadres;
Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.
We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Webbz. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Webbz maakt gebruik van de diensten van performance based partners. Dit betekent dat we vergoed worden voor alle behaalde en meetbare resultaten. Deze diensten hebben tot doel adverteerders en publishers duidelijk te maken welke door publishers getoonde advertenties geleid hebben tot welke omzet, leads of andere acties voor adverteerders. Hierdoor hoeft de adverteerder een publisher alleen te betalen wanneer de getoonde advertentie van de publisher (of een andere benodigde actie) iemand doorverwijst naar de adverteerder en die persoon een aankoop doet. Om dit inzicht te verkrijgen, maakt de performance based partner gebruik van gegevens, waaronder cookies. Deze gegevens houden verband met personen, maar deze personen worden niet met hun naam aangeduid. Het betreft pseudonieme gegevens die betrekking hebben op één doorverwijzing van een persoon van de ene website naar de andere, en vervolgens een bevestiging dat de aankoop is verricht. Door het aanklikken van de advertenties op onze website wordt u doorverwezen naar de website van een adverteerder. Van zodra u daar een aankoop verricht, worden wij hiervoor vergoed. De resultaten zijn slechts meetbaar door het gebruik van tracking. Aldus kunnen Betrokkenen aan tracking worden onderworpen van zodra akkoord wordt gegaan met het activeren van cookies of van zodra op een link wordt geklikt op onze Website. Ook kan de performance based partner een database bijhouden van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kunnen zij zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bijvoorbeeld een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook de performance based partner zelf is hiertoe niet in staat. Raadpleeg de privacyverklaringen van onze performance based partners om meer te weten te komen over de verwerking van jouw persoonsgegevens

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden.
8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
– Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
– Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
– Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
– Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
8.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Webbz om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
8.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Webbz zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Webbz kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.
8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Webbz verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via e-mail aan info@webbz.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webbz, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).